Przejdź do treści

Regulamin

Witam Cię,
poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego www.paulinakubaszek.pl/sklep.
Dane rejestrowe firmy będącej Właścicielem sklepu to Aura Studio – Paulina Kubaszek z siedzibą przy ul. Katowicka 134 E/3, 43-211 Piasek, NIP 638-181-27-31 REGON 362123481
Jeśli masz pytania, zapraszam do kontaktu: paulina.aurastudio@gmail.com

Pozdrawiam,
Paulina Kubaszek

§ 1 Definicje

Na potrzeby ninieszego regulaminu sklepu internetowego przyjmuje się nastepujące znaczenia poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, biorąca udział w Wydarzeniu,
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://paulinakubaszek.pl/regulamin/,
 5. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://paulinakubaszek.pl/sklep/,
 6. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://paulinakubaszek.pl/,
 7. Wydarzenie – warsztaty, kursy, zajęcia grupowe odbywają się stacjonarnie, na żywo lub on line; wszystkie dostępne Wydarzenia opisane są na Stronie wraz ze wskazaniem sposobu ich realizacji; Kupujący może je zamówić poprzez Sklep.
 8. Voucher – bon prezentowy, który uprawnia osobę, której nazwisko widnieje na nim do skorzystania z Usługi lub Wydarzenia.
 9. Usługa– usługa wykonywana indywidualnie stacjonarnie lub on line, dotyczy konsultacji i sesji indywidualnych, wszystkie dostępne Usługi opisane są na Stronie. Kupujący może je zamówić poprzez Sklep.
 10. Produkt – wszystkie Wydarzenia, vouchery i Usługi które Kupujący może zakupić poprzez Sklep.
 11. Operator Płatności – Płatność realizowana jest za pośrednictwem internetowego serwisu usługowego Przelewy24.
 12. Prowadzący – osoba zatrudniona przez Sprzedawcę do przeprowadzenia Wydarzeń i Usług.
 13. Sprzedawca – Aura Studio – Paulina Kubaszek z siedzibą przy ul. Katowicka 134 E/3, 43-211 Piasek, NIP 638-181-27-31 REGON 362123481.
 14. Organizator – tu Sprzedawca.

 § 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 3. Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  – Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox w wersji najnowszej lub dwóch wersji wstecz;
  – Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
  – Włączona obsługa plików cookies;
  – Włączona obsługa JavaScript;
  – Standardowy system operacyjny;
  – Standardowa przeglądarka internetowa.
 4. Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Kupującego, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Kupującego.
 5. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.
 6. W momencie dokonywania zakupu w Sklepie, Kupujący musi mieć ukończone 18 lat.
 7. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Wszystkie ceny podane w Sklepie, są w walucie polskiej oraz są cenami brutto.

 § 3 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Produkty Elektroniczne stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Produktów Elektronicznych przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

 § 4 Zakupy

 1. Zakupu dostępnych Produktów Kupujący może dokonać poprzez podjęcie następujących kroków:
  – wybrać interesujący Produkt spośród dostępnych w Sklepie i kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”,
  – sprawdzić zawartość koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Zobacz koszyk”, a następnie po jego weryfikacji kliknięcie przycisk „Przejdź do płatności”;
  – wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia, w tym dane osobowe oraz wybierając sposób płatności,
  – zaakceptować niniejszy Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  – kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za zamówienie.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę sprzedaży lub umowę o dostarczenie treści cyfrowych (w zależności od przedmiotu zamówienia) uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.
 6. Zakupiony Produkt zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail wraz z niezbędnymi informacjami do jego zrealizowania.

 § 5 Udział w Wydarzeniach on line.

 1. Dostęp do Wydarzeń on-line odbywa się za pośrednictwem platformy WhatsApp lub innej wskazanej w opisie Wydarzenia. Linki dostępowe do Wydarzeń będą przesyłane na podany w formularzu zamówienia adres e-mail.
 2. W przypadku Wydarzeń on-line, dostęp do treści wchodzących w skład Wydarzenia może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie każdego Wydarzenia. W takiej sytuacji, po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do Wydarzenia.
 3. Kupujący zobowiązany jest korzystać z dostępu do Wydarzenia on line w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności:
  – korzystać z Wydarzenia w sposób niezakłócający innym Uczestnikom, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na funkcjonowanie transmisji, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania, czy przesyłania linków na chatach o treści niezwiązanej z tematyką Wydarzeń oraz naruszających dobra Uczestników i osób trzecich.
  – nie udostępniać linków dostępowych do Wydarzenia jakimkolwiek osobom trzecim,
  – nie rozpowszechniać Wydarzenia ani jego poszczególnych fragmentów bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 4. W razie korzystania z Wydarzenia on line w sposób sprzeczny z ust. 3 powyżej, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do Wydarzenia.
 5. Szczegóły związane z przebiegiem każdego Wydarzenia znajdują się w opisie każdego z nich na Stronie.
 6. Osoby w trakcie leczenia przewlekłych stanów chorobowych, po urazach, leczenia psychiatrycznego, jak również osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w Wydarzeniach skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą. Uprzednia konsultacja lekarska zalecana jest w szczególności wszystkim osobom, które mają wątpliwości, co do tego jak dane zajęcia mogą wpłynąć na stan ich zdrowia. W razie wątpliwości dotyczących wybranych zajęć bądź trudności w znalezieniu kompetentnej konsultacji psychologicznej, wskazane jest zgłoszenie istniejących wątpliwości w tym zakresie Sprzedającemu. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.

 § 6 Udział w Wydarzeniach stacjonarnych oraz korzystanie z usług.

 1.  W Wydarzeniach dostępnych w Sklepie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie, celem dopuszczenia ich do udziału w Wydarzeniach muszą przedstawić pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział w Wydarzeniach, zawierającą wskazanie, jakiego rodzaju zajęć i w jakim terminie zgoda dotyczy lub mogą uczestniczyć pod opieką rodziców.
 2. Uczestnicy Wydarzeń biorą całkowitą odpowiedzialność za stan swojego zdrowia fizycznego i psychicznego (emocjonalnego), zarówno w czasie zajęć jak i w przerwach między zajęciami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki Uczestników. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniach jest dokonanie wpłaty w wysokości 100% ceny wybranych zajęć poprzez stronę internetową https://paulinakubaszek.pl/sklep/.
 4. W przypadku kursów i warsztatów może być pobierany bezzwrotny zadatek, w wysokości 30 % ceny brutto, jednakże każdorazowo informacja taka będzie zawarta w ofercie.
 5. Opis każdego Wydarzenia dostępny jest na Stronie.
 6. Całkowity koszt uczestnictwa w Wydarzeniu, łącznie z kosztami podróży i ewentualnego noclegu ponosi Uczestnik.
 7. Opłata za udział w Wydarzeniu jest bezzwrotna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 8. Uczestnik dokonuje zgłoszenia na Wydarzenie poprzez Sklep, dokonując jednocześnie płatności.
 9. Dokonanie zgłoszenia przez Uczestnika w sposób określony w ninijeszym Regulaminie jest równoznaczne z zawarciem ze Sprzedającym umowy o świadczenie usług polegających na organizacji Wydarzeń o tematyce, w miejscu i w czasie określonych każdorazowo w opisie zamieszczonym na stronie Sklepu.
 10. Po zaksięgowaniu opłaty Uczestnik otrzyma potwierdzenie udziału w Wydarzeniu, w przypadku kursów i warsztatów najpóźniej pięć dni roboczych przed jego planowanym terminem.
 11. W przypadku usługi tj. sesji indywidualnej po uiszczeniu płatności termin i miejsce realizacji usługi, ustalany jest indywidualnie poprzez email podany lub telefonicznie. Uczestnik ma możliwość ustalenia terminu realizacji usługi zanim dokona płatności kontaktując się ze Sprzedającym drogą mailową lub telefonicznie.
 12. W przypadku zajęć grupowych należy potwierdzić swoją obecność w zajęciach najpóźniej 24 godziny przed terminem zajęć drogą mailową lub telefonicznie. Liczba osób na zajęciach grupowych jest ograniczona.
 13. W przypadku kiedy Uczestnik nie pojawi się na zajęciach grupowych i nie poinformuje o tym fakcie Sprzedającego opłata za zajęcia nie będzie zwracana.
 14. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia kursu lub warsztatu. Oświadczenie o odstąpieniu składane przez Uczestnika wymaga formy pisemnej i powinno zostać przesłane Organizatorowi na adres mailowy. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób i w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym Organizator jest zobowiązany do zwrotu opłaty dokonanej przez Uczestnika, po potrąceniu zadatku w wysokości 30% wartości zakupu.
 15. W przypadku odwołania udziału w kursie lub warsztacie przez Uczestnika w terminie krótszym niż 14 dni przed datą rozpoczęcia, opłata nie będzie zwracana.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca prowadzenia Wydarzeń, o czym poinformuje Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 17. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, jeśli Prowadzący z przyczyn losowych nie dojedzie na Wydarzenie. W takiej sytuacji Organizator zapewni zastępstwo.
 18. Odwołanie Wydarzeń przez Sprzedawcę możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności wywołanych działaniem siły wyższej a uniemożliwiających odbycie zajęć w zaplanowanym terminie, Sprzedawca jest uprawniony do odwołania zajęć nawet w dniu ich rozpoczęcia. Sprzedawca jest wówczas zobowiązany do poinformowania Uczestnika o najbliższym możliwym terminie zajęć z zagwarantowaniem pierwszeństwa uczestnictwa Uczestnikom zapisanym na pierwszy termin. W przypadku zmiany z przyczyn, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik jest uprawniony według własnego wyboru do żądania zwrotu opłaty uiszczonej za udział w zajęciach lub zaliczenia opłaty do udziału w pierwszym możliwym terminie zajęć.
 19. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości osób w grupie oraz zamknięcia listy Uczestników danego Wydarzenia.
 20. Zmiana dokonanej rezerwacji jest możliwa tylko poprzez kontakt pod adresem paulina.aurastudio@gmail.com Sprzedający zastrzega możliwość odmowy zmiany rezerwacji Uczestnikowi.
 21. W czasie każdych zajęć Uczestnik ma prawo w każdym momencie odmówić odpowiedzi na poszczególne pytania oraz odmówić udziału w proponowanych ćwiczeniu/ćwiczeniach bez podania przyczyny.
 22. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie zajęć bez wyraźnej zgody Organizatora jest zabronione. Organizator i/lub Prowadzący jest uprawniony do natychmiastowego skreślenia z listy uczestników Wydarzenia Uczestnika, który naruszy ww. zakaz. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot opłaty za udział w Wydarzeniu.
 23. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, filmowania, nagrywania i utrwalania przebiegu zajęć w jakiejkolwiek innej postaci oraz wykorzystania uzyskanego w ten sposób materiału na wszelkich polach eksploatacji oraz do udzielania zgody innym podmiotom w tym zakresie, pod warunkiem, że zdjęcia, filmy, nagrania audio i inne będą wykonywane po uzyskaniu uprzedniej zgody Uczestników i Prowadzącego konkretne zajęcia. Udzielając zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Uczestnik Wydarzenia wyraża tym samym nieodwołalną zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby Organizatora w szczególności w drodze publikacji przez Organizatora lub partnerów współpracujących z Organizatorem zdjęć lub filmów z przebiegu Wydarzeń. Zgoda Uczestnika może być wyrażona ustnie.
 24. W trosce o najwyższą jakość zajęć i komfort Uczestników, Uczestnicy proszeni są o punktualne przybycie na zajęcia.
 25. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Wydarzeniach Uczestników, którzy w jakikolwiek sposób zakłócają przebieg zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty.
 26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody – tak osobiste jak i majątkowe – wyrządzone osobom trzecim przez Uczestnika Wydarzeń tak w trakcie zajęć jak i w przerwie między zajęciami. Powyższe dotyczy w szczególności zniszczenia jakiegokolwiek mienia należącego tak do innych Uczestników jak i do podmiotów, na których terenie Wydarzenia są organizowane lub z którymi Organizator współpracuje przy ich organizacji. Uczestnik postępowania, który dopuścił się wyrządzenia szkody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, jest zobowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości na zasadach ogólnych.
 27. Organizator zastrzega sobie możliwość promocji partnerów w trakcie trwania Wydarzeń, a także we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych kierowanych do Uczestnika za jego uprzednią zgodą.
 28. Zgłoszenie i opłacenie udziału w Wydarzeniach jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu, cennika oraz warunków uczestnictwa.
 29. Osoby w trakcie leczenia przewlekłych stanów chorobowych, po urazach, leczenia psychiatrycznego, jak również osoby, które ostatnio przeżyły kryzys emocjonalny lub są w depresji, powinny swoją decyzję o udziale w Wydarzeniach skonsultować z lekarzem prowadzącym lub psychoterapeutą. Uprzednia konsultacja lekarska zalecana jest w szczególności wszystkim osobom, które mają wątpliwości, co do tego jak dane zajęcia mogą wpłynąć na stan ich zdrowia. W razie wątpliwości dotyczących wybranych zajęć bądź trudności w znalezieniu kompetentnej konsultacji psychologicznej, wskazane jest zgłoszenie istniejących wątpliwości w tym zakresie Sprzedawcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne negatywne konsekwencje niezastosowania się do powyższych wskazań.

 § 7 Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi również w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 § 8 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad, jak również wykonać Usługę w sposób niewadliwy.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady), jak również gdy wykona Usługę w sposób wadliwy.
 3. Zakres i zasady odpowiedzialności (rękojmi) za wady regulują postanowienia art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Na zasadach określonych w tych przepisach, Kupujący może m.in. żądać usunięcia wady, wymiany rzeczy na wolną od wad, złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Produktu lub Usługi powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

 § 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://paulinakubaszek.pl/polityka-prywatnosci/.

 § 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  – zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  – zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,
  – skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 § 11 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen Produktów na Stronie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.05.2023 r.