Przejdź do treści

Polityka prywatności

Witaj!
Jeżeli tutaj trafiłaś (-eś), to znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://paulinakubaszek.pl.
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość z formularza na stronie https://paulinakubaszek.pl/kontakt lub na adres paulina.aurastudio@gmail.com.

Pozdrawiam,
Paulina Kubaszek

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników Serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym https://paulinakubaszek.pl, zwanego dalej Stroną lub Sklepem. Wszelkie definicje oznaczone wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie Korzystania ze Sklepu Internetowego https://paulinakubaszek.pl/sklep/.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest Aura Studio – Paulina Kubaszek z siedzibą przy ulicy Katowickiej 134E/3 , 43-211 Piasek, o numerze NIP 638-181-27-31 REGON 362123481.
 3. Zawartość Strony stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.
 4. W celu korzystania ze Strony użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet. Dostęp do Strony może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.
 5. Administrator oświadcza, że Strona jest wolna od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierających informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.
 6. Administrator nie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych.

 II. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 2. Twoje dane osobowe przetwarzamy za twoją zgodą, wyrażoną w chwili rejestracji w Serwisie oraz w chwili potwierdzenia dokonanej w Serwisie transakcji.

 III. CEL PRZETWARZANIA

 1. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zarejestrowanie się w Sklepie oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  – korzystania z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie;
  – realizacji umów w zakresie sprzedaży Produktów dostępnych w Sklepie;
  – realizacji umów na udział w zajęciach, kursach i warsztatach organizowanych przez Administratora, dalej jako Wydarzenia;
  – realizacji usług;
  – analitycznym i statystycznym;
  – realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
  – analitycznych i statystycznych;
  – ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi;
  – rozpatrzeniu i realizacji prawa rękojmi oraz przeprowadzenia procesu reklamacyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny wynikający z Kodeksu cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); organizacyjnych (w przypadku założenia konta), do prowadzenia konta w Sklepie;
 3. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich ze Strony, dane te są potrzebne w szczególności do zarejestrowania się w Sklepie, zawarcia umowy, dokonania rozliczeń, dostarczenia Produktów zamówionych przez Kupującego, korzystania przez Kupującego z wszelkich uprawnień konsumenckich (np. odstąpienie od umowy, rękojmia), dochodzenia roszczeń i obrony praw Administratora.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe Kupujących również w celach marketingowych za uprzednią wyraźną zgodą Kupującego.
 6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu umowy (np. sprzedaży produktów w Sklepie bądź na udział w organizowanych przez Administratora wydarzeniach) lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 7. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym wyłącznie na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 8. Dane będą przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie na podstawie umów z Administratorem, wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji postanowień tychże umów, w tym m.in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi informatyczne bądź księgowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 9. W każdej chwili istnieje możliwość wycofania zgód wyrażonych w serwisie. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 10. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 11. Wdrożyliśmy szereg zabezpieczeń, dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych, m.in. stosujemy bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 12. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione.

 IV. RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH

Administrator przetwarza następujące dane osobowe, których podanie jest niezbędne do:

 1. Zalogowania się w Sklepie:
  – imię i nazwisko
  – adres e-mail
  – hasło do Konta w Sklepie.
 2. Dokonywania zakupów w Sklepie:
  – imię i nazwisko
  – adres korespondencyjny
  – numer telefonu
  – adres e-mail
 3. Dane podawane przez Kupującego opcjonalnie:
  – nazwa firmy, adres siedziby firmy i NIP (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez przedsiębiorcę)

 V. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej Usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia Usługi, a w przypadku wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. W celu realizacji obowiązków ustawowych w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, postępowań reklamacyjnych, dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak to wynika z obowiązujących przepisów (5 lat).
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi – do upływu terminu przedawnienia lub zakończenia toczących się postępowań, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 VI. PRAWA OSÓB ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
– dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
– żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
– żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
– żądania ograniczenia przetwarzania danych;
– przenoszenia danych;
– sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 VII. PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies to niewielkie informacje (pliki) tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku), identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia danej operacji. Domyślne parametry plików cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zawierają nazwę odwiedzanego serwisu internetowego, czas przechowywania oraz losowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie z serwisem internetowym.
 3. Serwis korzysta z Plików cookies w celu dostosowania się do potrzeb użytkowników, optymalizacji korzystania z Serwisu oraz w celach statystycznych.
 4. Serwis wykorzystuje Pliki cookies sesyjne (tymczasowe), które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia serwisu internetowego lub wyłączenia przeglądarki internetowej, a także Pliki cookies stałe (trwałe), które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku lub do ich usunięcia przez użytkownika.
 5. Korzystając z Serwisu, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.

 VIII. DEKLARACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH W GOOGLE ANALYTICS

Nasza Strona używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, i Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.
Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP będzie aktywna na naszej stronie internetowej. Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy korzystania przez strony internetowej, przygotowania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Internetu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: LINK

IX. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania Kupujących, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

X. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość z formularza na stronie https://paulinakubaszek.pl/kontakt lub na adres paulina.aurastudio@gmail.com.

XI. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, jeśli wymagać tego będą przepisy prawa lub zmiany wprowadzane w Serwisie. O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Administrator danych powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie Serwisu.
 2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.
  05.05.2023r